Marker Kuerzel Beschreibung Anzahl Bemerkungen
ZALF ZALF-Messtationen 57 Klick Marker fuer Info
+ Marker-Link fuer Messelemente
DWD Wetterstationen des DWD 233 Klick Marker fuer Info